اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده 5- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده 6- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

1- کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

2- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

3- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حكومتي و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.