اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

هیات مدیره

محمود مقاره عابد ( رییس هیات مدیره)

ابوالقاسم عبدالهی ( نایب رییس اول )

علیرضا شوشتری ( نایب رییس دوم )

جمشید صدری ( دبیر هیات مدیره )

جواد معین (بازرس هیات مدیره)