اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

رفع محدودیت سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برای واحدهای صنفی تولیدی

همکار گرامی

1 – با عنایت به رفع محدودیت سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برای واحدهای صنفی تولیدی ، ظرفیت سنجی ماشین آلات و تعیین سهمیه ها بر اساس ضوابط جاری انجام خواهد شد:

 در بازدید از واحد های صنفی مشمول ، لازم است نماینده مرکز اصناف و بازرگانان نیز در کارگروه استانی حضور خواهند داشت ، همچنین نحوه درج آمار تولیدی واحدهای صنفی براساس کدهای آیسیک و با هماهنگی دفتر آمار و فرآوری داده ها صورت پذیرد. کار گروه مربوطه با توجه به تعداد و تراکنش واحدهای موجود در استان نسبت به تنظیم جدول زمانبندی مناسب اقدام مینمایند. بررسی واحد های موجود حداکثر ظرف مهلت دو ماه صورت میپذیرد.

2 – سهمیه واحد های صنفی تولیدی فقط با مصوبات کار گروه استانی قابل قبول است. از تائید سهمیه واحد های فاقد مصوبه کارگروه اجتناب خواهد شد.

3 – از آنجا که در حال حاضر نیز واحدهای متقاضی خرید از بورس کالا نسبت به ثبت آمار تولید در سامانه بهین یاب و آمار فروش در سامانه جامع تجارت بر اساس طرح افق اقدام می نمایند، چنانچه ابهام در نحوه تکمیل اطلاعات مورد نیاز وجود داشته باشد در خصوص سامانه بهین یاب با دفتر آمار و فرآوری داده ها و درخصوص ثبت اطلاعات فروش با مرکز تجارت الکترونیک تماس حاصل فرمایید.

4- در کار گروه مورد نظر ، روسای ادارات اصناف به عنوان نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان در بازدیدها حضور یابند ، لازم است نسبت به ارسال مشخصات از جمله نام و نام خانوادگی ، شماره ثابت و شماره همراه نماینده مورد نظر اقدام فرمایید.

5 – اولویت بازدید با افرادیست ک برای راه اندازی واحد جدید اقدام می نمایند. درمرحله بعد با توجه به افراد متقاضی دریافت سهمیه که درسامانه بهین یاب ثبت نام نموده اند و در حال حاضر مشمول دریافت سهمیه می باشند، هر استان مکلف است این لیست را از سامانه احصاء و براساس جدول زمانبندی نسبت به بررسی سهمیه و ظرفیت ماشین آلات مطابق دستور العمل اقدام نمایند.

6 – مصوب کار گروه به قید شماره و تاریخ در توضیحات سامانه بهین یاب هنگام تایئد سهمیه ذکر شود.

7 – واحد های صنفی تولیدی که توسط کار گروه ظرفیت سنجی می شوند ، درصورت تولید محصولات مازاد شرکت های پتروشیمی چنانچه قرارداد پیمانکاری معتبر با نهادهای عمومی غیر دولتی و با دستگاه های اجرایی داشته باشند سهمیه آنان میتواند تا پایان قرار داد مورد محاسبه قرار گیرد نظارت بر مصرف مواد اولیه افزایش یافته بر عهده سازمان مربوطه می باشد.

 8 – چنانچه واحد صنفی که در حال حاضر در سامانه بهین یاب ثبت نام نموده و بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار نسبت به خرید مواداولیه از بورس اقدام می نمایند، متقاضی بازبینی سهمیه باشد، میتواند درخواست خود را کتباً به سازمان استان و کارگروه مربوطه ارجاع نماید، تا با

اولویت های کارگروه نسبت به بازدید از واحد اقدام و سهمیه واقعی از سوی کارگروه اعلام شود.